Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κανονισμός σπουδών

Νέο πρόγραμμα σπουδών (2018-σήμερα)

Το ΔΜΠΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). Η κάθε ειδίκευση έχει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο Α’ εξάμηνο, και μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα κάθε ειδίκευσης δίνονται παρακάτω σε πίνακες για κάθε ειδίκευση ξεχωριστά. Όλα τα μαθήματα είναι ισοδύναμα, οι ώρες παρακολούθησης/εξάσκησης του καθενός είναι τρεις (3) την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενων τυχόν φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων και σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν έξι (6) ΠΜ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και αντιστοιχούν σε αυτή δεκαοκτώ (18) ΠΜ. 

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές. ώρες ECTS
Αρχές και Τεχνικές Προγραμματισμού – Γλώσσα C 3 6
Δίκτυα Επικοινωνιών 3 6
Δομές και Αλγόριθμοι 3 6
Ψηφιακά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3 6
     
Μαθήματα Επιλογής    
Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Η/Α Ι 3 6
     
4 Υποχρεωτικά Μαθήματα και 1 Μάθημα Επιλογής, Σύνολο 15 30

 

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Διδακτικές ώρες ECTS
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (JAVA) 3 6
Εφαρμογές Διαδικτύου 3 6
Μικροεπεξεργαστές – DSPs 3 6
Προηγμένα Θέματα Πληροφοριακών και Υπολογιστικών Συστημάτων 3 6
Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 3 6
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι 3 6
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος 3 6
     
5 Μαθήματα Επιλογής, Σύνολο 15 30

 

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Διδακτικές ώρες ECTS
Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Εφαρμογών 3 6
Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό 3 6
Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Η/Α ΙΙ 3 6
Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα 3 6
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 3 6
Συστήματα Πολυμέσων 3 6
Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας 3 6
Διπλωματική εργασία   18
     
2 Μαθήματα Επιλογής και Διπλωματική Εργασία, Σύνολο 6 30

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.


Παλαιό πρόγραμμα σπουδών

Τα δύο ΜΔΕ (Ρ/Η-ΗΑ) λειτουργούν με ενιαίο κανονισμό, εφόσον αποτελούν «κατευθύνσεις» ενός ενιαίου Διατμηματικού ΠΜΣ με ενιαία οικονομική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και σε επίπεδο ακαδημαϊκής διοίκησης, με μία Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ).

Η διάρκεια των κανονικών σπουδών (full time) ορίζεται σε 3 διδακτικά εξάμηνα με αντιστοίχιση προς  90 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ, ECTS).

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε., οι ΜΦ οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε 12 μαθήματα, καθώς και να εκπονήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε διπλωματική εργασία ή να εξεταστούν επιτυχώς σε 15 μαθήματα χωρίς την υποχρέωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

  • Ειδικότερα, στο Α΄ εξάμηνο οι ΜΦ οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα 5 υποχρεωτικά μαθήματα. 
  • Στο Β΄ εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 5 μαθήματα επιλογής (από τον πίνακα μαθημάτων του κάθε Μ.Δ.Ε.). 
  • Στο Γ΄ εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς είτε σε 5 μαθήματα επιλογής (από τον πίνακα μαθημάτων του κάθε Μ.Δ.Ε.) είτε σε 2 μαθήματα επιλογής και παράλληλα να εκπονήσουν μια διπλωματική εργασία, η οποία ισοδυναμεί με 3 μαθήματα, δηλαδή με 18 ΠΜ. 
  • Η επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει από το Β΄ εξάμηνο. Για κάθε διπλωματική εργασία ορίζεται 3μελής επιτροπή εξέτασης και η εξέταση γίνεται με δημόσια παρουσίαση. 
  • Όλα τα μαθήματα είναι ισοδύναμα και αντιστοιχούν σε 6 ΠΜ το καδένα. 
  • Οι ώρες παρακολούθησης/εξάσκησης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενων τυχόν φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων. 

Τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι τα εξής:

Μαθήματα Α' εξαμήνου ΗΑ (υποχρεωτικά) ΠΜ (ECTS)
Αρχές και Τεχνικές προγραμματισμού - Γλώσσα C 6
Δομές και Αλγόριθμοι 6
Αρχιτεκτονική και Υλικό Η/Υ 6
Επεξεργασία Σημάτων (κοινό με Ρ/Η) 6
Δίκτυα Επικοινωνιών (κοινό με Ρ/Η) 6

 

Τα μαθήματα του Β΄ και Γ΄ εξαμήνου επιλέγονται από την παρακάτω λίστα μαθημάτων: 

Λίστα προσφερόμενων Μαθημάτων Επιλογής ΗΑ  ΠΜ (ECTS)
Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση 6
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (JAVA) 6
Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 6
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 6
Διασύνδεση Η/Υ με τον αναλογικό κόσμο 6
Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων 6
Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό 6
Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων/Υπολογιστικών Συστημάτων 6
Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα 6
Επεξεργαστές Ψηφιακών Συστημάτων 6
Εφαρμογές Διαδικτύου 6
Λειτουργικά Συστήματα 6
Μικροεπεξεργαστές - DSPs 6
Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα 6
Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα 6
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών 6
Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 6
Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη 6
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι 6
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 6
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 6
Συστήματα Πολυμέσων 6
Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 6
Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας 6
Τεχνολογία Γνώσεων 6
Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών 6
Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου 6
Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής 6

 

Οι εισερχόμενοι που προέρχονται από σχολές ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ θα χρεώνονται, κατά περίπτωση και ανάλογα με το γνωστικό τους υπόβαθρο, ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα (μέχρι 5 από μια λίστα 7 μαθημάτων) με εισήγηση της ΕΔΕ κατά την επιλογή τους στο ΜΔΕ.