Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Πρόγραμμα Σπουδών 2014-2018)

Πρόγραμμα σπουδών (2014-2018)

Τα δύο ΜΔΕ (Ρ/Η-ΗΑ) λειτουργούν με ενιαίο κανονισμό, εφόσον αποτελούν «κατευθύνσεις» ενός ενιαίου Διατμηματικού ΠΜΣ με ενιαία οικονομική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και σε επίπεδο ακαδημαϊκής διοίκησης, με μία Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ).

Η διάρκεια των κανονικών σπουδών (full time) ορίζεται σε 3 διδακτικά εξάμηνα με αντιστοίχιση προς  90 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ, ECTS).

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε., οι ΜΦ οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε 12 μαθήματα, καθώς και να εκπονήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε διπλωματική εργασία ή να εξεταστούν επιτυχώς σε 15 μαθήματα χωρίς την υποχρέωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

  • Ειδικότερα, στο Α΄ εξάμηνο οι ΜΦ οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα 5 υποχρεωτικά μαθήματα. 
  • Στο Β΄ εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 5 μαθήματα επιλογής (από τον πίνακα μαθημάτων του κάθε Μ.Δ.Ε.). 
  • Στο Γ΄ εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς είτε σε 5 μαθήματα επιλογής (από τον πίνακα μαθημάτων του κάθε Μ.Δ.Ε.) είτε σε 2 μαθήματα επιλογής και παράλληλα να εκπονήσουν μια διπλωματική εργασία, η οποία ισοδυναμεί με 3 μαθήματα, δηλαδή με 18 ΠΜ. 
  • Η επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει από το Β΄ εξάμηνο. Για κάθε διπλωματική εργασία ορίζεται 3μελής επιτροπή εξέτασης και η εξέταση γίνεται με δημόσια παρουσίαση. 
  • Όλα τα μαθήματα είναι ισοδύναμα και αντιστοιχούν σε 6 ΠΜ το καθένα. 
  • Οι ώρες παρακολούθησης/εξάσκησης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενων τυχόν φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων. 

Τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι τα εξής:

 
Μαθήματα Α' εξαμήνου Ρ/Η (υποχρεωτικά) ΠΜ (ECTS)
Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες 6
Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 6
Θέματα Εφαρμοσμένου Ηλεκτρομαγνητισμού 6
Επεξεργασία Σημάτων (κοινό με ΗΑ) 6
Δίκτυα Επικοινωνιών (κοινό με ΗΑ) 6

 

Τα μαθήματα του Β΄ και Γ΄ εξαμήνου επιλέγονται από την παρακάτω λίστα μαθημάτων:

Λίστα προσφερόμενων Μαθημάτων Επιλογής Ρ/Η  ΠΜ (ECTS)
Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση 6
Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 6
Ασύρματες Ζεύξεις 6
Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό 6
Δορυφορικές Επικοινωνίες 6
Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών 6
Επικοινωνίες Κινητών 6
Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης 6
Θεωρία και Εφαρμογές Μικροκυμάτων 6
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων 6
Κεραίες 6
Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα 6
Μετάδοση, Μεταγωγή, Πρόσβαση 6
Μικροεπεξεργαστές - DSPs 6
Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων 6
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα 6
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων 6
Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες 6
Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες 6
Στοχαστικές Διαδικασίες 6
Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων 6
Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων 6
Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 6
Τηλεπικοινωνιακά Υποσυστήματα 6
Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής 6
Ψηφιακοί Πομποδέκτες 6

 

Οι εισερχόμενοι που προέρχονται από σχολές ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ θα χρεώνονται, κατά περίπτωση και ανάλογα με το γνωστικό τους υπόβαθρο, ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα (μέχρι 5 από μια λίστα 7 μαθημάτων) με εισήγηση της ΕΔΕ κατά την επιλογή τους στο ΜΔΕ.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Α΄ εξάμηνο)

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες

Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Θέματα Εφαρμοσμένου Ηλεκτρομαγνητισμού

Δίκτυα Επικοινωνιών

Επεξεργασία Σημάτων


Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Ρ/Η Εαρινού Εξαμήνου (Β΄ εξάμηνο)

Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση

Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Δορυφορικές Επικοινωνίες

Επικοινωνίες Κινητών

Θεωρία και Εφαρμογές Μικροκυμάτων

Μικροεπεξεργαστές - DSPs

Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων

Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες

Σχεδίαση Αναλογικών & Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Ψηφιακοί Πομποδέκτες


Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Ρ/Η Χειμερινού Εξαμήνου (Γ΄ Εξάμηνο)

Ασύρματες Ζεύξεις

Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών

Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

Κεραίες

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα

Μετάδοση Μεταγωγή Πρόσβαση

Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων

Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα

Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες

Στοχαστικές Διαδικασίες

Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων

Τηλεπικοινωνιακά Υποσυστήματα

Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής