Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κανονισμός σπουδών

Νέο πρόγραμμα σπουδών (2018-σήμερα)

Το ΔΜΠΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). Η κάθε ειδίκευση έχει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο Α’ εξάμηνο, και μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα κάθε ειδίκευσης δίνονται παρακάτω σε πίνακες για κάθε ειδίκευση ξεχωριστά. Όλα τα μαθήματα είναι ισοδύναμα, οι ώρες παρακολούθησης/εξάσκησης του καθενός είναι τρεις (3) την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενων τυχόν φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων και σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν έξι (6) ΠΜ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και αντιστοιχούν σε αυτή δεκαοκτώ (18) ΠΜ. 

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές. ώρες ECTS
Ψηφιακές Επικοινωνίες 3 6
Δίκτυα Επικοινωνιών 3 6
Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός 3 6
Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 3 6
     
Μαθήματα Επιλογής    
Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Ρ/Η Ι 3 6
Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών (Α΄ ή Γ΄ εξάμηνο) 3 6
     
4 Υποχρεωτικά Μαθήματα και 1 Μάθημα Επιλογής, Σύνολο 15 30

 

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Διδακτικές ώρες ECTS
Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Ρ/Η ΙΙ 3 6
Επικοινωνίες Κινητών 3 6
Θεωρία και Εφαρμογές Μικροκυμάτων 3 6
Μικροεπεξεργαστές – DSPs 3 6
Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων 3 6
Ψηφιακοί Πομποδέκτες 3 6
     
5 Μαθήματα Επιλογής, Σύνολο 15 30

 

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Διδακτικές ώρες ECTS
Ασύρματες Ζεύξεις 3 6
Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης 3 6
Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό 3 6
Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών 3 6
Θεωρία Πληροφορίας 3 6
Κεραίες 3 6
Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα 3 6
Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών (Α΄ ή Γ΄ εξάμηνο) 3 6
Διπλωματική εργασία   18
     
2 Μαθήματα Επιλογής και Διπλωματική Εργασία, Σύνολο 6 30

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.


Παλαιό πρόγραμμα σπουδών

Τα δύο ΜΔΕ (Ρ/Η-ΗΑ) λειτουργούν με ενιαίο κανονισμό, εφόσον αποτελούν «κατευθύνσεις» ενός ενιαίου Διατμηματικού ΠΜΣ με ενιαία οικονομική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και σε επίπεδο ακαδημαϊκής διοίκησης, με μία Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ).

Η διάρκεια των κανονικών σπουδών (full time) ορίζεται σε 3 διδακτικά εξάμηνα με αντιστοίχιση προς  90 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ, ECTS).

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε., οι ΜΦ οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε 12 μαθήματα, καθώς και να εκπονήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε διπλωματική εργασία ή να εξεταστούν επιτυχώς σε 15 μαθήματα χωρίς την υποχρέωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

  • Ειδικότερα, στο Α΄ εξάμηνο οι ΜΦ οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα 5 υποχρεωτικά μαθήματα. 
  • Στο Β΄ εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 5 μαθήματα επιλογής (από τον πίνακα μαθημάτων του κάθε Μ.Δ.Ε.). 
  • Στο Γ΄ εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς είτε σε 5 μαθήματα επιλογής (από τον πίνακα μαθημάτων του κάθε Μ.Δ.Ε.) είτε σε 2 μαθήματα επιλογής και παράλληλα να εκπονήσουν μια διπλωματική εργασία, η οποία ισοδυναμεί με 3 μαθήματα, δηλαδή με 18 ΠΜ. 
  • Η επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει από το Β΄ εξάμηνο. Για κάθε διπλωματική εργασία ορίζεται 3μελής επιτροπή εξέτασης και η εξέταση γίνεται με δημόσια παρουσίαση. 
  • Όλα τα μαθήματα είναι ισοδύναμα και αντιστοιχούν σε 6 ΠΜ το καθένα. 
  • Οι ώρες παρακολούθησης/εξάσκησης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενων τυχόν φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων. 

Τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι τα εξής:

 
Μαθήματα Α' εξαμήνου Ρ/Η (υποχρεωτικά) ΠΜ (ECTS)
Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες 6
Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 6
Θέματα Εφαρμοσμένου Ηλεκτρομαγνητισμού 6
Επεξεργασία Σημάτων (κοινό με ΗΑ) 6
Δίκτυα Επικοινωνιών (κοινό με ΗΑ) 6

 

Τα μαθήματα του Β΄ και Γ΄ εξαμήνου επιλέγονται από την παρακάτω λίστα μαθημάτων:

Λίστα προσφερόμενων Μαθημάτων Επιλογής Ρ/Η  ΠΜ (ECTS)
Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση 6
Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 6
Ασύρματες Ζεύξεις 6
Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό 6
Δορυφορικές Επικοινωνίες 6
Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών 6
Επικοινωνίες Κινητών 6
Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης 6
Θεωρία και Εφαρμογές Μικροκυμάτων 6
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων 6
Κεραίες 6
Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα 6
Μετάδοση, Μεταγωγή, Πρόσβαση 6
Μικροεπεξεργαστές - DSPs 6
Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων 6
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα 6
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων 6
Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες 6
Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες 6
Στοχαστικές Διαδικασίες 6
Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων 6
Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων 6
Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 6
Τηλεπικοινωνιακά Υποσυστήματα 6
Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής 6
Ψηφιακοί Πομποδέκτες 6

 

Οι εισερχόμενοι που προέρχονται από σχολές ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ θα χρεώνονται, κατά περίπτωση και ανάλογα με το γνωστικό τους υπόβαθρο, ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα (μέχρι 5 από μια λίστα 7 μαθημάτων) με εισήγηση της ΕΔΕ κατά την επιλογή τους στο ΜΔΕ.