Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταππτυχιακών Σπουδών

Οργάνωση και Λειτουργία των Δύο Διατμηματικών Μ.Δ.Ε.

Το 1946 στη Φυσικομαθηματική Σχολή του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε - το πρώτο στην Ελλάδα -Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο 'Επαγγελματικό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας' (Β.Δ 17/ΦΕΚ 292 Τεύχος Α, 27/9/1946).

Στα πλαίσια του παραπάνω μεταπτυχιακού Προγράμματος ιδρύεται, με το Β.Δ. 7/ΦΕΚ 3 Τεύχος Α, 12/1/1972, το 'Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού' που αποτελεί δεύτερη ειδίκευση του αρχικού Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Ενδεικτικού. Από το 1972 ως το 1989, οι δύο ειδικεύσεις λειτουργούν με κοινό κορμό μαθημάτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών τους τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 380/ΦΕΚ 167, Τεύχος Α, 16/6/1989 και καθιερώθηκε μερικώς διαχωρισμός των μαθημάτων των δύο ειδικεύσεων.

Σήμερα το Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής του ΕΚΠΑ αποτελεί προσαρμογή των παραπάνω Ενδεικτικών στον νόμο 2083/1992 και ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994 (ΦΕΚ 254-8/4/1994 τ. Β΄, τροπ. ΦΕΚ 1157-13/8/2003, τ.Β΄). Το ΔΠΜΣ απονέμει ως τίτλο σπουδών δύο διπλώματα ειδίκευσης (α) Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας και (β) Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού. Οι κάτοχοι των μεταπτυχιακών αυτών τίτλων μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος σε ένα από τα δύο (2) Τμήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία του. H διοίκηση του ΔΠΜΣ πραγματοποιείται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) που εκλέγεται από τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) των δύο Τμημάτων. Στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μετέχουν πέντε εκπρόσωποι από κάθε Τμήμα και δύο εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών (ένας από κάθε ειδίκευση). Η ΕΔΕ εκλέγει τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος προεδρεύει στις συνελεύσεις της.

Η οργάνωση του ΔΠΜΣ είχε ωριμάσει μεταξύ των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής κυρίως λόγω:

A) Της ενεργού συμμετοχής τους:

1. στην αναπροσαρμογή και στη λειτουργία των μεταπτυχιακών επαγγελματικών Ενδεικτικών του Τμήματος Φυσικής. Σημειώνεται ότι ο αρχικός πυρήνας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής προήλθε από την κατάτμηση των Τμημάτων Φυσικής και Μαθηματικών και τη δημιουργία του Τμήματος Πληροφορικής το 1989,

2. στον πρόσφατο σχεδιασμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τόσο του Τμήματος Φυσικής όσο και του Τμήματος Πληροφορικής.

B) Της σημαντικής συμμετοχής τους σε μεγάλα Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Γ) Της διεθνούς εμπειρίας τους δεδομένου ότι πολλά μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων έχουν εργαστεί σε Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

Δ) Της επίβλεψης πλήθους Διδακτορικών Διατριβών.

Για το σχεδιασμό του ΠΜΣ Ρ/Η και Η/Α λήφθηκαν υπόψη οι εξελίξεις στις τεχνολογίες της Ηλεκτρονικής, των Επικοινωνιών, των Υπολογιστών και της Πληροφορικής καθώς και οι τάσεις στην Εθνική και Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Χρησιμοποιήθηκαν κοινοτικές μελέτες, οδηγίες και έγγραφα, καθώς και συστάσεις και οδηγίες ανεξάρτητων Οργανισμών. Χρησιμοποιήθηκε ακόμη η δυναμική των μητρικών Τμημάτων όπως προσδιορίζεται από το ανθρώπινό δυναμικό (μέλη ΔΕΠ, συνεργαζόμενοι ερευνητές και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων), η υποδομή τους (χώροι, βιβλιοθήκες, εξοπλισμοί, τεχνογνωσία), διάφοροι οικονομικοί πόροι και διεθνείς συνεργασίες. Στρατηγική επιλογή ήταν η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού συνοχής και ολοκλήρωσης του συνδυασμού "προπτυχιακό - μεταπτυχιακό - κατευθύνσεις", έτσι ώστε ο απόφοιτος να κατέχει γνώση όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη αλλά και εξειδικευμένη. Μετά από διεξοδική μελέτη και ανάλυση των παραπάνω επιλέχθηκε ένα σύνολο είκοσι τριών (23) εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μαθημάτων για την ειδίκευση Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας και είκοσι (21) για την ειδίκευση Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, κατα το τελευταίο εξάμηνο.

Ο αριθμός εισακτέων αντιπροσωπεύει συνήθως το 30% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού, κυρίως Τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς και Στρατιωτικών Σχολών. Μεταξύ των υποψηφίων υπάρχουν επίσης και εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης και ΤΕΙ, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και των Τραπεζών καθώς και επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα. Επίσης έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ομογενείς και αλλοδαποί, εκ των οποίων όσοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής έχουν γίνει δεκτοί.