Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Δ.Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ιστορικά Στοιχεία

Το 1946 στη Φυσικομαθηματική Σχολή του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε - το πρώτο στην Ελλάδα -Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο 'Επαγγελματικό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας' (Β.Δ 17/ΦΕΚ 292 Τεύχος Α, 27/9/1946).

Στο πλαίσιο του παραπάνω μεταπτυχιακού Προγράμματος ιδρύεται, με το Β.Δ. 7/ΦΕΚ 3 Τεύχος Α, 12/1/1972, το 'Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού' που αποτελεί δεύτερη ειδίκευση του αρχικού Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Ενδεικτικού. Από το 1972 ως το 1989, οι δύο ειδικεύσεις λειτουργούν με κοινό κορμό μαθημάτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών τους τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 380/ΦΕΚ 167, Τεύχος Α, 16/6/1989 και καθιερώθηκε μερικώς διαχωρισμός των μαθημάτων των δύο ειδικεύσεων.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ αποτελεί προσαρμογή των παραπάνω Ενδεικτικών στον νόμο 2083/1992 και ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994 (ΦΕΚ 254-8/4/1994 τ. Β΄). Από τότε, το Πρόγραμμα Σπουδών έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και την Τεχνολογίας, ενώ από το Μάιο του 2018 μετονομάστηκε σε «Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ηλεκτρονική - Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) και στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Η/Α)»:

Αντικείμενο και Στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ.

Το ΔΠΜΣ απονέμει ως τίτλο σπουδών δύο διπλώματα ειδίκευσης:

(α) Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας, με ειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες καθώς και στην επεξεργασία και μετάδοση της Πληροφορίας και

(β) Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού, με ειδίκευση στην Πληροφορική καθώς και στα Υπολογιστικά και Πληροφοριακά Συστήματα.

Οι κάτοχοι των μεταπτυχιακών αυτών τίτλων μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος σε ένα από τα δύο (2) Τμήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία του.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις γνωστικές περιοχές της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών, του Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού καθώς και των Υπολογιστικών και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών.
Σκοπός του η εξειδίκευση των πτυχιούχων των δύο ανωτέρω Τμημάτων καθώς και συναφών Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και των πτυχιούχων Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου:

  • στην ηλεκτρονική και στα συστήματα επικοινωνιών και στους πιο σύγχρονους ή επερχόμενους τρόπους επεξεργασίας και μετάδοσης της πληροφορίας και
  • στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, στην πληροφορική και στα σύγχρονα και επερχόμενα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη των τομέων αυτών της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας που εξελίσσονται
ραγδαία και η δημιουργία κατάλληλα εκπαιδευμένων αντίστοιχων στελεχών:

  • για τους μεγάλους οργανισμούς και τις εταιρείες,
  • για τις υπηρεσίες του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας και
  • για την στελέχωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ενίσχυση των μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό τη διεθνή προβολή των δύο συνεργαζομένων Τμημάτων και την ένταξή τους στον παγκόσμιο ερευνητικό ιστό.

Οργάνωση

Η οργάνωση του ΔΠΜΣ είχε ωριμάσει μεταξύ των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής κυρίως λόγω:

A) Της ενεργού συμμετοχής τους:

1. στην αναπροσαρμογή και στη λειτουργία των μεταπτυχιακών επαγγελματικών Ενδεικτικών του Τμήματος Φυσικής. Σημειώνεται ότι ο αρχικός πυρήνας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής προήλθε από την κατάτμηση των Τμημάτων Φυσικής και Μαθηματικών και τη δημιουργία του Τμήματος Πληροφορικής το 1989,

2. στον πρόσφατο σχεδιασμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τόσο του Τμήματος Φυσικής όσο και του Τμήματος Πληροφορικής.

B) Της σημαντικής συμμετοχής τους σε μεγάλα Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Γ) Της διεθνούς εμπειρίας τους δεδομένου ότι πολλά μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων έχουν εργαστεί σε Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

Δ) Της επίβλεψης πλήθους Διδακτορικών Διατριβών.

Για το σχεδιασμό του ΠΜΣ Ρ/Η και Η/Α λήφθηκαν υπόψη οι εξελίξεις στις τεχνολογίες της Ηλεκτρονικής, των Επικοινωνιών, των Υπολογιστών και της Πληροφορικής καθώς και οι τάσεις στην Εθνική και Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Χρησιμοποιήθηκαν κοινοτικές μελέτες, οδηγίες και έγγραφα, καθώς και συστάσεις και οδηγίες ανεξάρτητων Οργανισμών. Χρησιμοποιήθηκε ακόμη η δυναμική των μητρικών Τμημάτων όπως προσδιορίζεται από το ανθρώπινό δυναμικό (μέλη ΔΕΠ, συνεργαζόμενοι ερευνητές και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων), η υποδομή τους (χώροι, βιβλιοθήκες, εξοπλισμοί, τεχνογνωσία), διάφοροι οικονομικοί πόροι και διεθνείς συνεργασίες. Στρατηγική επιλογή ήταν η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού συνοχής και ολοκλήρωσης του συνδυασμού "προπτυχιακό - μεταπτυχιακό - κατευθύνσεις", έτσι ώστε ο απόφοιτος να κατέχει γνώση όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη αλλά και εξειδικευμένη. Μετά από διεξοδική μελέτη και ανάλυση των παραπάνω επιλέχθηκε ένα σύνολο είκοσι τριών (23) εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μαθημάτων για την ειδίκευση Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας και είκοσι (21) για την ειδίκευση Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, κατα το τελευταίο εξάμηνο.

Ο αριθμός εισακτέων αντιπροσωπεύει συνήθως το 30% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι είναι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, είτε πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απόφοιτοι των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Μεταξύ των υποψηφίων υπάρχουν επίσης και εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης και ΤΕΙ, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και των Τραπεζών καθώς και επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα. Επίσης έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ομογενείς και αλλοδαποί, εκ των οποίων όσοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής έχουν γίνει δεκτοί.