Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πληροφοριακά Έγγραφα και Έντυπα

Αιτήσεις - Έντυπα

Α. Οι αιτήσεις για τα παρακάτω θέματα αποστέλλονται ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΕΚΠΑ  https://eprotocol.uoa.gr

  • Αίτηση για Επιλογή στο ΠΜΣ «ΔΠΜΣ» [επιλέγοντας  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ]
  • Αίτηση Εγγραφής στο ΠΜΣ «ΔΠΜΣ» [επιλέγοντας ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ]
  • Αίτηση Διαγραφής [επιλέγοντας  ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]
  • Αίτηση Αλλαγής Φοιτητικής Ιδιότητας (πλήρους-μερικής φοίτησης) [επιλέγοντας  ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]
  • Αίτηση Αναγνώρισης Μαθημάτων [επιλέγοντας ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]

 
Β. Οι αιτήσεις για τα παρακάτω θέματα αποστέλλονται ΜΟΝΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας  secr[at]phys.uoa.gr