Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)

Γενικά

Το ΔΜΠΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η κάθε ειδίκευση έχει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο Α’ εξάμηνο, ένα μάθημα υποχρεωτική επιλογή μεταξύ των δύο (2) μαθημάτων ηλεκτρονικών και μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα κάθε ειδίκευσης δίνονται παρακάτω σε πίνακες για κάθε ειδίκευση ξεχωριστά. Στους πίνακες αναφέρονται και τα ECTS του κάθε μαθήματος. Για όλα τα μαθήματα: οι ώρες παρακολούθησης/εξάσκησης του καθενός είναι τρεις (3) την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενων τυχόν φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και αποτελείται από δύο τμήματα: στο «Τμήμα Ι» αντιστοιχούν έξι (6) ECTS και στο «Τμήμα ΙΙ» δώδεκα (12) ECTS.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ECTS ΜΑΘΗΜΑ
18201 3 6 Αρχές και Τεχνικές Προγραμματισμού – Γλώσσα C
18102 3 6 Δίκτυα Επικοινωνιών
18202 3 6 Δομές και Αλγόριθμοι
- 3 6 Επιλογή ενός εκ των δύο μαθημάτων:
18104 - Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
18203 - Ψηφιακά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

και 1 μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ