Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Πρόγραμμα 2018-2022)

Παλαιό πρόγραμμα σπουδών (2018-2022)

Το ΔΜΠΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). Η κάθε ειδίκευση έχει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο Α’ εξάμηνο, και μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα κάθε ειδίκευσης δίνονται παρακάτω σε πίνακες για κάθε ειδίκευση ξεχωριστά. Όλα τα μαθήματα είναι ισοδύναμα, οι ώρες παρακολούθησης/εξάσκησης του καθενός είναι τρεις (3) την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενων τυχόν φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων και σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν έξι (6) ΠΜ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και αντιστοιχούν σε αυτή δεκαοκτώ (18) ΠΜ. 

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές. ώρες ECTS
Αρχές και Τεχνικές Προγραμματισμού – Γλώσσα C 3 6
Δίκτυα Επικοινωνιών 3 6
Δομές και Αλγόριθμοι 3 6
Ψηφιακά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3 6
     
Μαθήματα Επιλογής    
Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Η/Α Ι 3 6
     
4 Υποχρεωτικά Μαθήματα και 1 Μάθημα Επιλογής, Σύνολο 15 30

 

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Διδακτικές ώρες ECTS
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (JAVA) 3 6
Εφαρμογές Διαδικτύου 3 6
Μικροεπεξεργαστές – DSPs 3 6
Προηγμένα Θέματα Πληροφοριακών και Υπολογιστικών Συστημάτων 3 6
Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 3 6
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι 3 6
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος 3 6
     
5 Μαθήματα Επιλογής, Σύνολο 15 30

 

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Διδακτικές ώρες ECTS
Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Εφαρμογών 3 6
Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό 3 6
Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Η/Α ΙΙ 3 6
Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα 3 6
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 3 6
Συστήματα Πολυμέσων 3 6
Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας 3 6
Διπλωματική εργασία   18
     
2 Μαθήματα Επιλογής και Διπλωματική Εργασία, Σύνολο 6 30

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές και Τεχνικές προγραμματισμού - Γλώσσα C

Δίκτυα Επικοινωνιών

Δομές και Αλγόριθμοι

 Ψηφιακά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Μαθήματα Επιλογής

 Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Η/Α Ι 


Β΄ Εξάμηνο - Μαθήματα Επιλογής

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (JAVA)

Εφαρμογές Διαδικτύου

Μικροεπεξεργαστές - DSPs

 Προηγμένα Θέματα Πληροφοριακών & Υπολογιστικών Συστημάτων

Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

 Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος


Γ΄ Εξάμηνο - Μαθήματα Επιλογής

 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Εφαρμογών

Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό

 Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Η/Α ΙΙ 

Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Συστήματα Πολυμέσων

Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας