Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Πρόγραμμα 2014-2018)

Παλαιό πρόγραμμα σπουδών (2014-2018)

Τα δύο ΜΔΕ (Ρ/Η-ΗΑ) λειτουργούν με ενιαίο κανονισμό, εφόσον αποτελούν «κατευθύνσεις» ενός ενιαίου Διατμηματικού ΠΜΣ με ενιαία οικονομική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και σε επίπεδο ακαδημαϊκής διοίκησης, με μία Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ).

Η διάρκεια των κανονικών σπουδών (full time) ορίζεται σε 3 διδακτικά εξάμηνα με αντιστοίχιση προς  90 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ, ECTS).

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε., οι ΜΦ οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε 12 μαθήματα, καθώς και να εκπονήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε διπλωματική εργασία ή να εξεταστούν επιτυχώς σε 15 μαθήματα χωρίς την υποχρέωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

  • Ειδικότερα, στο Α΄ εξάμηνο οι ΜΦ οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα 5 υποχρεωτικά μαθήματα. 
  • Στο Β΄ εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 5 μαθήματα επιλογής (από τον πίνακα μαθημάτων του κάθε Μ.Δ.Ε.). 
  • Στο Γ΄ εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς είτε σε 5 μαθήματα επιλογής (από τον πίνακα μαθημάτων του κάθε Μ.Δ.Ε.) είτε σε 2 μαθήματα επιλογής και παράλληλα να εκπονήσουν μια διπλωματική εργασία, η οποία ισοδυναμεί με 3 μαθήματα, δηλαδή με 18 ΠΜ. 
  • Η επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει από το Β΄ εξάμηνο. Για κάθε διπλωματική εργασία ορίζεται 3μελής επιτροπή εξέτασης και η εξέταση γίνεται με δημόσια παρουσίαση. 
  • Όλα τα μαθήματα είναι ισοδύναμα και αντιστοιχούν σε 6 ΠΜ το καδένα. 
  • Οι ώρες παρακολούθησης/εξάσκησης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενων τυχόν φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων. 

Τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι τα εξής:

Μαθήματα Α' εξαμήνου ΗΑ (υποχρεωτικά) ΠΜ (ECTS)
Αρχές και Τεχνικές προγραμματισμού - Γλώσσα C 6
Δομές και Αλγόριθμοι 6
Αρχιτεκτονική και Υλικό Η/Υ 6
Επεξεργασία Σημάτων (κοινό με Ρ/Η) 6
Δίκτυα Επικοινωνιών (κοινό με Ρ/Η) 6

 

Τα μαθήματα του Β΄ και Γ΄ εξαμήνου επιλέγονται από την παρακάτω λίστα μαθημάτων: 

Λίστα προσφερόμενων Μαθημάτων Επιλογής ΗΑ  ΠΜ (ECTS)
Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση 6
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (JAVA) 6
Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 6
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 6
Διασύνδεση Η/Υ με τον αναλογικό κόσμο 6
Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων 6
Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό 6
Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων/Υπολογιστικών Συστημάτων 6
Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα 6
Επεξεργαστές Ψηφιακών Συστημάτων 6
Εφαρμογές Διαδικτύου 6
Λειτουργικά Συστήματα 6
Μικροεπεξεργαστές - DSPs 6
Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα 6
Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα 6
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών 6
Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 6
Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη 6
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι 6
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 6
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 6
Συστήματα Πολυμέσων 6
Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 6
Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας 6
Τεχνολογία Γνώσεων 6
Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών 6
Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου 6
Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής 6

 

Οι εισερχόμενοι που προέρχονται από σχολές ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ θα χρεώνονται, κατά περίπτωση και ανάλογα με το γνωστικό τους υπόβαθρο, ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα (μέχρι 5 από μια λίστα 7 μαθημάτων) με εισήγηση της ΕΔΕ κατά την επιλογή τους στο ΜΔΕ.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Α΄ εξάμηνο)

Αρχές και Τεχνικές προγραμματισμού - Γλώσσα C

Αρχιτεκτονική και Υλικό Η/Υ

Δομές και Αλγόριθμοι

Επεξεργασία Σημάτων

Δίκτυα Επικοινωνιών


Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής ΗΑ εαρινού εξαμήνου (Β΄ εξάμηνο)

Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (JAVA)

Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Διασύνδεση Η/Υ με τον Αναλογικό Κόσμο

Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων

Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών & Υπολογιστικών Συστημάτων

Επεξεργαστές Ψηφιακών Συστημάτων

Εφαρμογές Διαδικτύου

Μικροεπεξεργαστές - DSPs

Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου


Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής ΗΑ Χειμερινού Εξαμήνου (Γ΄ εξάμηνο)

Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό

Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα

Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα

Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα

Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Πολυμέσων

Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας

Τεχνολογία Γνώσεων

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής