Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα)

Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές και Τεχνικές προγραμματισμού - Γλώσσα C

Δίκτυα Επικοινωνιών

Δομές και Αλγόριθμοι

 Ψηφιακά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Μαθήματα Επιλογής

 Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Η/Α Ι 


Β΄ Εξάμηνο - Μαθήματα Επιλογής

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (JAVA)

Εφαρμογές Διαδικτύου

Μικροεπεξεργαστές - DSPs

 Προηγμένα Θέματα Πληροφοριακών & Υπολογιστικών Συστημάτων

Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

 Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος


Γ΄ Εξάμηνο - Μαθήματα Επιλογής

 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Εφαρμογών

Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό

 Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Η/Α ΙΙ 

Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Συστήματα Πολυμέσων

Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας