Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18215

18215 - Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας

Περιεχόμενο μαθήματος:

Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης για τη ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων και την εξαγωγή πληροφορίας από αυτά. Τα βασικά θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

  • Αλγόριθμοι για συσταδοποίηση και κατηγοριοποίηση. Τεχνικές για εύρεση σημείων σε χώρους μεγάλων διαστάσεων. Αλγόριθμοι για ροές δεδομένων και για χρονοσειρές.
  • Ανάλυση συνδέσμων ιστού.
  • Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης για μεγάλα δεδομένα.
  • Τεχνικές μείωσης αριθμού διαστάσεων.
  • Συστήματα και αλγόριθμοι MapReduce.