Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18214

18214 - Συστήματα Πολυμέσων

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/D246/

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή, βασικές έννοιες.
 • Απεικόνιση, κβάντιση χρώματος.
 • Μορφότυπα.
 • Χρωματικά μοντέλα και Μετασχηματισμοί.
 • Αναλογικό video (PAL, SECAM, NTSC).
 • Teletext.
 • Ψηφιοποίηση αναλογικού σήματος (ITU-R 601).
 • Υποδειγματοληψία.
 • Συμπίεση εικόνας JPEG 
 • Διακριτός μετασχηματισμός συνημιτόνου.
 • JPEG-LS.
 • Συμπίεση Video.
 • Σάρωση/Αναζήτηση διανυσμάτων κίνησης.
 • Κωδικοποιήσεις H.261, H.263.
 • Συμπίεση MPEG-1, 2 και 4.
 • Δικτυακά Θέματα (Ποιότητα υπηρεσίας, RTP/RTCP, RTSP σηματοδοσία).
 • Αρχιτεκτονικές συστημάτων διανομής (VoD, n-VoD).
 • Συστημικά θέματα (χρονοπρογραμματισμός πραγματικού χρόνου, χρονοπρογραμματισμός δίσκου με προθεσμίες).
 • Διαδικτυακά πολυμέσα (SMIL).