Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18213

18213 - Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Απλοποίηση συστημάτων (Μέθοδοι επικρατέστερων πόλων, μέθοδος συνάθροισης, ιδιόμορφων διαταραχών κα.).
  • Δομημένα συστήματα. Πίνακας προσιτότητας και ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες. Βαθμός όρου πίνακα και μέγιστη προσαρμογή. Δομική ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα. Διαμερισμός. Δομικά σταθερές ιδιοτιμές.
  • Πολυμεταβλητός έλεγχος στο πεδίο της μιγαδικής, με ανάδραση. Ευστάθεια, πίνακας επιστροφής διαφοράς, σφάλματα, αλληλεπίδραση καναλιών, ακεραιότητα συστήματος. Κριτήριο Nyquist για MIMO συστήματα. Αντίστροφη συστοιχία Nyquist. Ανάλυση συστήματος συγκοινωνούντων δοχείων.
  • Παρατηρητές κατάστασης τύπου Ι και τύπου ΙΙ, πλήρους και μειωμένης τάξεως. Κλειστό σύστημα με παρατηρητές, αρχή διαχωρισμού.
  • Ασαφή συστήματα (ασαφή σύνολα, πράξεις τους, ιδιότητες, συνάρτηση συμμετοχής, βάση κανόνων ασαφούς ελεγκτή και μηχανή συμπερασμού. Ασαφοποίηση και αποασαφοποίηση, γραφική μορφή μεταβλητής ελέγχου.).
  • Βέλτιστος έλεγχος. Βασικό πρόβλημα, αρχή του μεγίστου, καθορισμένος τελικός χρόνος (Με τελική τιμή κατάστασης ή όχι). Ελεύθερος τελικός χρόνος. Γραμμικά συστήματα με τετραγωνικό κόστος, εξισώσεις πίνακα Riccati. Βέλτιστος έλεγχος διακριτών συστημάτων, γραμμικών και μη.
  • Δυναμικός προγραμματισμός (Αρχή αριστότητας του Bellman, συνάρτηση βέλτιστης απόδοσης σε συστήματα διακριτού χρόνου και συστήματα συνεχούς χρόνου).
  • Παραδείγματα σε κάθε ενότητα.