Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18212

18212 - Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS294/

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Εισαγωγή στις αρχιτεκτονικές τύπου μήτρας και πολυπλοκότητα κόστους υλοποίησης σε VLSI. Παράδειγμα υλοποίησης σε FPGA.
  • Κριτήρια διαμέτρου και διατομής.
  • Αλγόριθμοι επίλυσης συστημάτων.
  • Θεώρημα και Αλγόριθμοι ταξινόμησης.
  • Μετατροπή παράλληλης αρχιτεκτονικής σε συστολική.
  • Αλγόριθμοι και Τεχνικές δρομολόγησης: Ντετερμινιστικοί αλγόριθμοι και ανάλυση μεγέθους ουρών και χρόνου καθυστέρησης. Ανάλυση συμπεριφοράς αλγορίθμων με Chernoff. Αλγόριθμοι δρομολόγησης με τυχαία γέννηση πακέτων και τυχαίο προορισμό.