Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18210

18210 - Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Εφαρμογών

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και αξιολόγηση παραλλήλων εφαρμογών.
  • Μέτρα επιτάχυνσης, επίδοσης, κλιμάκωση και νόμοι Amdahl και Gustafson.
  • Μεθοδολογία σχεδιασμού και αξιολόγησης παράλληλων εφαρμογών κατά Foster.
  • Παραλληλισμός δεδομένων (data parallelism) και πεδίου (domain parallelism).
  • Παράλληλος προγραμματισμός στα πρότυπα MPI, OpenMP και Cuda και υβριδικός συνδυασμός τους.
  • Τεχνικές παράλληλου προγραμματισμού για βελτίωση επιδόσεων. Εργαστήριο και άσκηση σχεδιασμού και αξιολόγησης παράλληλης εφαρμογής.