Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18206

18206 - Προηγμένα Θέματα Πληροφοριακών και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS305/ 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Συμπίεση Video: η θεωρία που χρησιμοποιείται στη συμπίεση πλαισίων καθώς και τα πρότυπα H.264, H.265.
  • Αρχιτεκτονική video κωδικοποιητών: οι μονάδες που χρησιμοποιούνται στους κωδικοποιητές, σωλήνωση και παραλληλισμός για επιδόσεις πραγματικού χρόνου, απλοποιήσεις για μείωση κόστους, θέματα απόδοσης και κόστους.
  • Τεχνικές και αλγόριθμοι για video πρόβλεψη ενδοπλαισιακή (intra) και δια- πλαισιακή (inter).
  • Λειτουργικό i-Phone: γλώσσα, λειτουργία, θέματα ταχύτητας, μεγέθους υλοποίησης και ανάπτυξης εφαρμογών.
  • Λειτουργικό Android: γλώσσα, λειτουργία, θέματα ταχύτητας, συμβατότητας εφαρμογών και παραδείγματα υλοποίησης εφαρμογών.
  • Θέματα ασφάλειας σε δίκτυα.
  • Υπολογιστικό νέφος.
  • Δορυφορικές Εφαρμογές.
  • Κβαντικές Πύλες.