Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18205

18205 - Εφαρμογές Διαδικτύου

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Αρχιτεκτονική συστήματος παγκόσμιου ιστού (WWW). Πρωτόκολλο HTTP (Επικεφαλίδες, Παραμένουσες συνδέσεις). Ρόλοι.
 • Τεχνολογία WWW Caching (αντικατάσταση αντικειμένου, συνέπεια αντικειμένου).
 • Συνεργατικό Caching (αρχιτεκτονικές, πρωτόκολλα).
 • Προαποκομιδή περιεχομένου.
 • Δίκτυα διανομής περιεχομένου (αρχιτεκτονικές, πρωτόκολλα).
 • Δομή/Λειτουργία WWW εξυπηρετητών.
 • Δίκτυα ομότιμων (αρχιτεκτονικές, πρωτόκολλα).
 • Διάθεση δυναμικού περιεχομένου.
 • Τεχνολογία πυλών επικοινωνίας σε WWW εξυπηρετητές.
 • Πρόβλημα διαχείρισης μνήμης.
 • Μηχανισμοί ασφάλειας.
 • WWW εξυπηρετητές εφαρμογών.
 • Διάθεση δυναμικού περιεχομένου μέσω δικτύων διανομής.