Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18204

18204 - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (JAVA)

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS304/

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Βασικές έννοιες στην Java, Κλάσεις και Αντικείμενα.
  • Ενθυλάκωση, Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός.
  • Διεπαφές, Συμβάντα και η αντιμετώπισή τους.
  • Υποβοήθηση βασικών στόχων του software engineering.
  • Διεπαφές με χρήστη, Γραφικό περιβάλλον, Γενική ανασκόπηση της βιβλιοθήκης AWT (Αbstract Window Tollkit) και Java Swing.
  • Δομές δεδομένων στην Java.
  • Εξαιρέσεις και τρόποι χειρισμού των.
  • Εφαρμογή της γλώσσας Java σε προγραμματισμό δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών.
  • Java και XML με συναφείς τεχνολογίες.