Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18203

18203 - Ψηφιακά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/D49/ 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Γλώσσες περιγραφής υλικού (περιγραφή συνδυαστικής και ακολουθιακής λογικής σε VHDL).
  • Αριθμητικά συστήματα σταθερής και κινητής υποδιαστολής.
  • Ψηφιακά δομικά στοιχεία (κυκλώματα αριθμητικής, ακολουθιακά δομικά στοιχεία, διατάξεις μνήμης, διατάξεις λογικής).
  • Υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων (χρονισμός ακολουθιακής λογικής).
  • Αρχιτεκτονική ARM (εντολές, συμβολική γλώσσα, προγραμματισμός, γλώσσα μηχανής).
  • Μικροαρχιτεκτονική επεξεργαστών ενός κύκλου, πολλών κύκλων και με συνεχή διοχέτευση (pipelining).
  • Περιγραφή μικροαρχιτεκτονικής σε VHDL.