Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18201

18201 - Αρχές και Τεχνικές Προγραμματισμού – Γλώσσα C

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Συντακτικό γλωσσών προγραμματισμού (Γραμματικές Chomsky, BNF, eBNF, συντακτικά διαγράμματα), Παραγωγές, Συντακτικά δένδρα.
  • Βασικοί τύποι δεδομένων αρχιτεκτονικής και Τύποι στις γλώσσες.
  • Αντικείμενα μνήμης (απόδοση τιμής, dereferencing, δείκτες).
  • Οργάνωση μνήμης (στοίβα και σωρός).
  • Περιοχές ισχύος και Διάρκεια ζωής. Χρήση ονομάτων στο πρόγραμμα και συσχέτισή (binding) τους με θέση μνήμης (Δηλώσεις, εμβέλεια).
  • Εκφράσεις και διάταξη υπολογισμού (Παράμετροι συναρτήσεων, Πράξεις, προτεραιότητα και προσεταιριστικότητα).
  • Υποπρογράμματα και τρόποι περάσματος παραμέτρων.
  • Εντολές ελέγχου ροής.
  • Τεχνικές Προγραμματισμού. Τεχνικές Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Διαγνωστικός Έλεγχος, Δομημένος Προγραμματισμός. Ανάπτυξη Προγραμμάτων από το Γενικό προς το Ειδικό (Top Down). Ενότητες (Modularity), Genericity.