Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2022)

Πρόγραμμα σπουδών (2018-2022)

Το ΔΜΠΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). Η κάθε ειδίκευση έχει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο Α’ εξάμηνο, και μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα κάθε ειδίκευσης δίνονται παρακάτω σε πίνακες για κάθε ειδίκευση ξεχωριστά. Όλα τα μαθήματα είναι ισοδύναμα, οι ώρες παρακολούθησης/εξάσκησης του καθενός είναι τρεις (3) την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενων τυχόν φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων και σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν έξι (6) ΠΜ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και αντιστοιχούν σε αυτή δεκαοκτώ (18) ΠΜ. 

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές. ώρες ECTS
Ψηφιακές Επικοινωνίες 3 6
Δίκτυα Επικοινωνιών 3 6
Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός 3 6
Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 3 6
     
Μαθήματα Επιλογής    
Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Ρ/Η Ι 3 6
Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών (Α΄ ή Γ΄ εξάμηνο) 3 6
     
4 Υποχρεωτικά Μαθήματα και 1 Μάθημα Επιλογής, Σύνολο 15 30

 

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Διδακτικές ώρες ECTS
Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Ρ/Η ΙΙ 3 6
Επικοινωνίες Κινητών 3 6
Θεωρία και Εφαρμογές Μικροκυμάτων 3 6
Μικροεπεξεργαστές – DSPs 3 6
Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων 3 6
Ψηφιακοί Πομποδέκτες 3 6
     
5 Μαθήματα Επιλογής, Σύνολο 15 30

 

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Διδακτικές ώρες ECTS
Ασύρματες Ζεύξεις 3 6
Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης 3 6
Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό 3 6
Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών 3 6
Θεωρία Πληροφορίας 3 6
Κεραίες 3 6
Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα 3 6
Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών (Α΄ ή Γ΄ εξάμηνο) 3 6
Διπλωματική εργασία   18
     
2 Μαθήματα Επιλογής και Διπλωματική Εργασία, Σύνολο 6 30

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 Ψηφιακές Επικοινωνίες

Δίκτυα Επικοινωνιών

 Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός

Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Μαθήματα Επιλογής

 Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Ρ/Η Ι 

 Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών


Β΄ Εξάμηνο - Μαθήματα Επιλογής

 Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Ρ/Η ΙΙ 

Επικοινωνίες Κινητών

Θεωρία και Εφαρμογές Μικροκυμάτων

Μικροεπεξεργαστές - DSPs

Σχεδίαση Αναλογικών & Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Ψηφιακοί Πομποδέκτες


Γ΄ Εξάμηνο - Μαθήματα Επιλογής

Ασύρματες Ζεύξεις

 Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης

Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών

Θεωρία Πληροφορίας

Κεραίες

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα

 Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών