Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18115

18115 - Θεωρία Πληροφορίας

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Εισαγωγή στη Θεωρία Πληροφορίας και στους Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων, Πίνακες Ελέγχου Ισοτιμίας (Parity Check Matrices), Γράφοι Παραγόντων (Factor Graphs).
  • Αποκωδικοποίηση ως Αλλαγή Φάσης και Στατιστική Φυσική.
  • Κώδικες LDPC: Περιθωριοποίηση (Marginalization) and Εξισώσεις Αθροίσματος- Γινομένου (Sum-product Equations).
  • Διάδοση Πεποιθήσεων (Βelief Propagation) και Εξέλιξη Πυκνότητας (Density Evolution) για κανάλια BEC, BSC, AWGΝ.
  • Εφαρμογές και Γενικεύσεις: Συμπιεσμένη Αίσθηση με χρήση Προσεγγιστικής μεταφοράς μηνυμάτων (Compressed Sensing using Approximate Message Passing) και Χωρική Σύζευξη (Spatial Coupling).