Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18113

18113 - Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Εισαγωγή στον σχεδιασμό και επαλήθευση πρωτοκόλλων.
  • Σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πρωτοκόλλων σε δίκτυα και φορμαλιστική προδιαγραφή τους.
  • Πεπερασμένες μηχανές καταστάσεων, Δομή πρωτοκόλλων, Διαγράμματα ροής μηνυμάτων, Μορφοποίηση μηνυμάτων, Έλεγχος συμμόρφωσης πρωτοκόλλων.
  • Γλώσσα επαλήθευσης πρωτοκόλλων PROMELA, Εργαλεία επαλήθευσης πρωτοκόλλων.