Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18107

18107 - Θεωρία και Εφαρμογές Μικροκυμάτων

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS329/ 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Συνοπτική περιγραφή: α) εξισώσεων Maxwell σε διαφορική μορφή και οριακών συνθηκών, β) λύσεων της κυματικής εξίσωσης σε καρτεσιανό και κυλινδρικό σύστημα συντεταγμένων.
  • Κυματοδήγηση σε κυματοδηγούς ορθογωνικής και κυκλικής διατομής, πεδιακές κατανομές, μεταφερομένη ισχύς, ισχύς ωμικών απωλειών, χαρακτηριστικά κύριου ρυθμού.
  • Κοιλότητες ορθογωνικής διατομής και συντελεστής ποιότητας.
  • Ηλεκτρικό ισοδύναμο γραμμής χωρίς/με απώλειες, ανηγμένη σύνθετη αντίσταση, συντελεστής ανάκλασης, λόγος στασίμου κύματος τάσης, προσαρμογή, χάρτης Smith.
  • Παράμετροι σκέδασης και ιδιότητες μικροκυματικών πολυθύρων.
  • Μικροκυματικά στοιχεία: απομονωτής, εξασθενητής, τερματικό φορτίο, προσαρμοστικοί κοχλίες, κατευθυντικός συζεύκτης, ενδείκτης στασίμων κυμάτων, μαγικό Τ, συχνόμετρο. Μέτρηση της συχνότητας και του μήκους κύματος. Μέτρηση των συντελεστών ανάκλασης και μεταφοράς του πίνακα σκέδασης.
  • Αλληλεπίδραση ηλεκτρονικής δέσμης και ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.
  • Μικροκυματικοί Ταλαντωτές και Ενισχυτές: α) λυχνίες κενού (κλύστρον, μάγνητρον, γυροτρόνιο, οδεύοντος κύματος), β) διατάξεις στερεάς κατάστασης (gunn, IMPATT, varactor, PIN). 
  • Εργαστήριο: Χρήση εργαλείων Microwave Studio CST και COMSOL για τη μελέτη μικροκυματικών διατάξεων.