Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18102

18102 - Δίκτυα Επικοινωνιών

Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D251/

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Δίκτυα Επικοινωνιών και το Internet.
  • Αρχές σχεδιασμού και υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς, πολυπλεξία εφαρμογών, UDP, αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων, TCP, έλεγχος συμφόρησης.
  • Επίπεδο δικτύου, αρχές δρομολόγησης, ιεραρχική δρομολόγηση, IP, δρομολόγηση στο Internet, δρομολογητές, IPv6, δρομολόγηση πολλαπλών παραληπτών.
  • Επίπεδο ζεύξης και τοπικά δίκτυα, ανίχνευση και έλεγχος λαθών, δίκτυα και πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης, Ethernet, IEEE 802.11, PPP, δίκτυα τεχνολογίας ΑΤΜ, frame relay.
  • Μοντέλα καθυστέρησης: βασικά μοντέλα και αποτελέσματα από την θεωρία ουρών και εφαρμογές στα δίκτυα.
  • Τεχνικές ελέγχου ποιότητας υπηρεσίας.