Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18101

18101 - Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/PHYS321/  

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
 • Ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Ψηφιοποίηση αναλογικών σημάτων: δειγματοληψία, διαμορφώσεις παλμών και συστήματα παλμοκωδικής διαμόρφωσης.
 • Σχημάτωση παλμών (pulse shaping), διασυμβολική παρεμβολή (intersymbol interference - ISI), ισοσταθμιστές (equalizers) και προσαρμοσμένα φίλτρα (matched filters).
 • Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης, γεωμετρική αναπαράσταση ψηφιακών σημάτων και αστερισμοί (M-PAM, M-PSK M-QAM and M-FSK), πιθανότητα σφάλματος, φράγμα ένωσης (union bound).
 • Βασικές αρχές μοντελοποίησης επικοινωνιακών καναλιών και προϋπολογισμός ζεύξης. - Φίλτρα και μοντέλα θορύβου.
 • Θεμελιώδεις έννοιες για την ανάλυση σφαλμάτων μη κωδικοποιημένων ψηφιακών επικοινωνιών. - Εισαγωγικές έννοιες κωδικοποίησης ελέγχου σφάλματος.
 • Τεχνικές ανίχνευσης (detection techniques).
 • Γραμμικοί μπλοκ κώδικες.
 • Κυκλικοί κώδικες.
 • Συνελικτικοί κώδικες.
 • Διαγράμματα καταστάσεων Trellis, Αλγόριθμος αποκωδικοποίησης Viterbi
 • Μη δυαδικοί κώδικες (Reed-Solomon)