Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Κ. Αϊδίνης, Αναπλ. Καθηγητής

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Κωνσταντίνος Αϊδίνης
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 5, 2ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6875
e-mail: caidinis[at]phys.uoa.gr

 

Σπουδές

 • B.Sc., Electrical and Electronic Engineering, University of Newcastle Upon Tyne.
 • M.Sc., Electronic and Electrical Engineering, University College London.
 • M.S.E., Electrical Engineering, University of Michigan, Ann Arbor
 • Ph.D., Electrical Engineering, Imperial College, University of London.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις και Υλικά, Ιδιότητες και Διεργασίες Κατασκευής
 • Αλληλεπίδραση Ηλεκτρονικής / Ιοντικής Δέσμης και Υλικών - Εφαρμογή σε Δημιουργία Νανοδομών
 • Εστιασμένες Ιοντικές Δέσμες και Πηγές
 • Ιδιότητες Νανοδιατάξεων
 • Οπτο-ακουστική Φασματοσκοπία
 • Οπτική Ασύρματη Επικοινωνία

Αναθέσεις Διδασκαλίας

Προπτυχιακά:

 • Εργαστήρια Ηλεκτρονικής
 • Μικροηλεκτρονική
 • Οπτικοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού
 • Εφαρμοσμένη Οπτική
 • Γενική Φυσική (Τμήμα Φαρμακευτικής)

Μεταπτυχιακά:

 • Ψηφιακοί Πομποδέκτες 
  (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ραδιοηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής)
 • Μονολιθικά Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
  (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μικροηλεκτρονική) 

Επιλεγμένες Δημοσεύσεις

 • An advanced epoxy novolac resist for fast high-resolution electron-beam lithography, P. Argitis, I. Raptis, C. J. Aidinis, N. Glezos, M. Baciocchi, J. Everett, M. Hatzakis, Journal of Vacuum Science and Technology B 13(6), (1995)
 • A masking approach for anisotropic silicon wet etching, P. Normand, K. Beltsios, A. Tserepi, K. Aidinis, D. Tsoukalas, C. Cardinaud, Electrochem. Solid St.4 (10), G73 (2001)
 • The temperature dependence of the energy distribution of the beam emitted by an Au82Si18 liquid metal field-ion emitter, Aidinis CJ, Mair GLR, Bischoff L, Londos CA, Akhmadaliev Ch and Ganetsos Th, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms 222 (3-4), (2004)
 • Photo-acoustic response of active biological systems, Guskos N, Aidinis K, Papadopoulos GJ, Majszczyk J, Typek J, Rybicki J and Maryniak M, Optical Materials 30 (5), (2008)
 • Integrated medical and safety monitoring system over an in-cabin optical wireless network for avionic applications, D. Marinos, F. Leonidas, N. Vlissidis, C. Giovanis, G. Pagiatakis, K. Aidinis, C., Vassilopoulos, T. Pistner, N. Schmitt, J. Klaue, International Journal of Electronics, 1362-3060, Vol. 98, Issue 2, (2011)

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Inorganic electron beam lithography for VLSI fabrication, Alvey Research Directorate (1985 - 88)
 • Polymeric media for analogue information storage, BRITE / Advanced Materials Technologies (1990)
 • Fast reticle equipment for Europe, ESPRIT 2 / Microelectronics and Peripherals (1991 - 94)
 • Nanofabrication using chemicaly amplified resists, ESPRIT 4 / Long Term Research – Reactiveness to Industrial Needs (1996 - 2000 )
 • Special Action in Microelectronics for Greece: Hellenic Design and Prototyping Environment, Phase II, ESPRIT 2 / Microelectronics and Peripherals (1994-95)
 • Nexustask, Human Capital and Mobility (1995)
 • Ανάπτυξη βιομηχανικών προϊόντων μικροηλεκτρονικής, Γ.Γ.Ε.Τ. , EΠET II (1995-97)
 • Μελέτη λεπτών υμενίων οξειδίου του πυριτίου, Γ.Γ.Ε.Τ., Π.ΕΝ.Ε.Δ. 96 (1996 – 97)
 • Fabrication and architecture of single electron memories, ESPRIT 4 / Long Term research – Proactiveness (1997- 2000)
 • Ανάπτυξη ετεροδομών μετάλλου/SiGe/Si για την ανίχνευση υπέρυθρης ακτινοβολίας, Γ.Γ.Ε.Τ., Π.ΕΝ.Ε.Δ. 99EΔ612 (1999-01)
 • Application of Ion Beams in Materials Research (AIM), FZR Rossendorf, Institute of Ion Beam Physics and Materials Research, Large Scale Facility, End User (1999 - 2003 )
 • Advanced Technologies for Networking in Avionic Applications, 6th Framework: Specific Targeted Research / Innovation (9/2004 – 6/2007)
 • Mid-Term Networking Technologies In-Flight and Rig Validation for Avionic Applications, 6th Framework: Specific Targeted Research / Innovation (7/2007-7/2010)

Προγράμματα με χρηματοδότηση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας Ε.Κ.Π.Α :

 • Ανάπτυξη μοντέλων και μεθόδων προσομοίωσης συμπεριφοράς μεσοσκοπικών ηλεκτρονικών διατάξεων/συστημάτων φαινομένου σήραγγας μοναδικού ηλεκτρονίου (2000)
 • Εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων στον υπολογισμό φαινομένων κβαντισμού σε δομές αυθαίρετης γεωμετρίας (2001)
 • Μελέτη ηλεκτρικών χαρακτηριστικών ιοντικής πηγής σε σύστημα εστιασμένης ιοντικής δέσμης. Εφαρμογή στη δημιουργία νανοδομών (2002)
 • Εφαρμογή της λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης στην υλοποίηση νανομετρικών δομών (2005)
 • Εφαρμογή μεθόδου επαγόμενου από δέσμη ηλεκτρονίων ρεύματος στη μελέτη ημιαγωγών και ηλεκτρονικών διατάξεων (2006)
 • Οπτική ασύρματη ζεύξη με εφαρμογή μεθόδου πολυπλεξίας ορθογωνίων συνιστωσών στο πεδίο συχνότητας (2008)