Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό

Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό

  • Π. Κωνσταντόπουλος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. - Υπεύθυνος Εργαστηρίων
  • Ε. Προσαλέντης, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

  • Ε. Χολέβα, ΕΤΕΠ - Υπεύθυνη Γραμματείας