Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π.

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ

  • Λ. Ρεσβάνης, Καθηγητής

  • Α. Πολύδωρος, Καθηγητής

  • Δ. Ευαγγελάτος Επικ. Καθηγητής
  • Κ. Λιολιούσης, Επίκ. Καθηγητής

  • Ε. Τσίλης, Επίκ. Καθηγητής

Αποχωρήσαντα Μέλη ΔΕΠ

  • Κ. Αϊδίνης, Αναπλ. Καθηγητής

  • Α. Κατσάγγελος, Καθηγητής